Registracija medicinskih sredstava u Srbiji

Srbija

Da bi se neko medicinsko sredstvo plasiralo u Srbiji, na osnovu zakona o lekovima i medicinskim sredstvima usvojenog 2010. godine, proizvođač mora registrovati medicinsko sredstvu u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).
Postupak registracije medicinskih sredstava se razlikuje za medicinska sredstva sa oznakom CE (EU) i ona bez ove oznake.
Registracija je administrativni postupak zasnovan na atestima i dokumentima kojima se dokazuje usklađenost sa direktivama EU medicinskog sredstva.