Klasifikacija EU MDR

Nova Evropska uredba o medicinskim sredstvima u oblast primene uključuje nova sredstva koja ranije nisu bila obuhvaćena Direktivom 93/42/CEE, a time vrši izmenu i/ili bliže utvrđuje klasifikaciona pravila (softver, granična sredstva, itd).
Da bi se na odgovarajući način i na vreme pripremili proizvođači medicinskih sredstava treba da:
  • Pažljivo provere klasifikaciju svojih proizvoda
  • Naprave plan usklađivanja za sredstva koja treba da certifikuju ili reklasifikuju
  • Utvrde standarde primenljive na sopstvene proizvode
  • Utvrde koji testovi se zahtevaju
Isti pravac treba osmisliti i za proizvode u fazi projektovanja, a koje treba odmah certifikovati po novoj uredbi.
Maytal vam može pomoći u svemu gore navedenom.